usluge / 28.02 - 05.03.2017

AKUPUNKTURA I PULSNA DIJAGNOSTIKA - Kineska tradicionalna medicina

Drevna kineska filiozofija i kultura

dr Milenko Ristić lekar kineske tradicionalne medicine
Novi Sad

Akupunktura je metoda izbora u suzbijanju i lečenju velikog broja bolnih stanja.

Svetska zdravstvena organizacija prihvatila je 1979 god. akupunkturu kao savremenu metodu lečenja mnogih oboljenja i izjednačila ju je sa svim do tada priznatim metodama lečenja.

Akupunktura je sastavni deo i proizvod drevne kineske filizofije i kulture, koje se značajno razlikuju od savremene zapadno-evropske.

Kineska tradicionalna medicina je skup iskustava kineskog naroda stečenih u borbi protiv bolesti u intervalu od više hiljada godina.

Tradicionalna medicina i akupunktura je staro kineska metoda lečenja, pomoću igala koje se zabadaju u pojedine tačke na koži.

Akupunktura  je starokineska metoda lečenja pomoću igala koje se zabadaju u određene tačke na koži.
Prema filozofiji starih kineza sve je energija:

 • nebo,
 • zemlja,
 • čovek,
 • duh.
Tao je vrhovna zakonitost koja se održava delovanjem prirodnih sila Yin i Yang.
U fiziološkom smislu akcije te dve energije su suprotne: 
 1. Yin znači odmor, mirovanje, smanjenej funkcije organa  
 2. Yang označava akciju, kretanje, pojačanu funkciju organa. 
Teorija tradicionalne kineske medicine se zasniva na filozofskom principu i zakonitostima prikazanih u vidu prirodnih sila Yin-Yang.
To su dva suprotna elementa po svim stvarima i pojavama, koje su upravo po svojoj suprotnosti, tesno povezani i međsobno zavisni, tako da jedan bitno utiče na drugi, jedan bez drugog ne mogu postojati i njihova međusobna ravnoteža omogućava postojanje.
Yin je hladno, žensko, statično, unutrašnje a Yang je vruće, muško, dinamičmo, spoljašnje.
Neprekidno kolebanje Yina i Yanga unutar određnih granica je normalna fiziološka promena, a ako porast Yin i Yanga pre? fiziološku granicu, dolazi do određenih oboljenja.
Prema shvatanjima kineske tradicionalne medicine, meridijani su energetski kanali kojima teče vitalna energija -QI-.

AKUPUNKTURA se dokazala kao veoma delotvora kod mnogih bolnih stanja i sindroma.

Svoju ulogu obezboljavanja posebno ima kod pacijenata sa

 • glavoboljom,
 • neuralgijom,
 • paralizom n.facijalisa,
 • lumboišijalgijom,
 • bolnim ramenom,
 • brojnim reumatskim stanjima i mnogim drugim.